ნინო ბუაჩიძე

21/01/1978

ID 56001000435

დაბადების ადგილი: საქართველო ზესტაფონი

სამსახურები: თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე(08/2015-)

შენიშვნა: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 1/45 გადაწყვეტილებით, 2017 წლის 27 მაისიდან უვადოდ გამწესდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე;

;