ნანა კალანდაძე

17/01/1959

ID 18001007486

სამსახურები: სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე(09/06/2014-)

შენიშვნა: 2014 წლის 09 ივნისის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის №10 ბრძანების შესაბამისად დაევალა სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლისა და ხონის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში.

;